Generalforsamling 

 

-ifølge vedtægterne:

 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel via klubbens formidlingssted.

Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse; skal være bestyrelsen i hænde seneste 5 dage før generalforsamlingens afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 4: Stemmeret har alle aktive medlemmer der har været medlem af foreningen i de sidste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8. Dagsorden:

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 medlemmer til triathlonudvalget.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram